Pedagogisch project

1. DEFINITIES

Het pedagogisch project van een onderwijsvoorziening is een leidraad, een op schrift gesteld plan dat bepaalt wat het schoolbestuur, het schoolteam (directie en leerkrachten), de ouders en de leerlingen wensen te bereiken op vlak van onderwijs en opvoeding.

Het bevat de levensbeschouwelijke uitgangspunten voor de school, de doelstellingen die worden vooropgesteld en de wijze waarop die zullen gerealiseerd worden.

Het schoolbestuur is de VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar.

De afdeling Gesubsidieerde Vrije Basisschool “Sint-Guibertus” te 2222 Itegem omvat:

 •  vestigingsplaats te Schoolstraat 23

en

 •  vestigingsplaats te Dulft 17

De school is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en behoort tot het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Conform het decreet van 23.10.91 betreffende de medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs, zijn schoolbestuur, personeel, ouders en lokale gemeenschap vertegenwoordigd in de Schoolraad.

Onze school vormt, sedert 1 september 2003, een scholengemeenschap met de volgende afdelingen:

 • Gesubsidieerde Vrije Basisschool “Maria Middelares” te Beerzel
 • Gesubsidieerde Vrije Basisschool “Heilig Hart van Maria”, Pastorijstraat te Berlaar
 • Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool “De Kleine Sint-Jan” te Wiekevorst
 • Gesubsidieerde Vrije Lagere School “Sint-Jan” te Wiekevorst
 • Gesubsidieerde Vrije Basisschool “Heilig Hart van Maria”, Ballaarweg en Misstraat te Berlaar

Nieuws over de scholengemeenschap kan U steeds vinden op de website

www.zusters-berlaar.be

 

 

2. UITGANGSPUNTEN

2.1. ALGEMEEN

De VZW Vrije Basisscholen van de Zusters van Berlaar is een schoolbestuur dat aansluit bij de Congregatie van de Zusters van het H.Hart van Maria (Berlaar).

In mei 2003 werd het vernieuwde congregationele opvoedingsproject officieel voorgesteld onder de titel “Hart van God op aarde zijn”.

Alle personeelsleden en officiële overlegorganen beschikken hierover en ook geïnteresseerde ouders kunnen een exemplaar verkrijgen via de directie.

Aan het begin van het nieuwe millennium legt het project accenten op:

 • zelfstandigheid in leren en leven bij kinderen en jongeren bevorderen;
 • kinderen alle kansen geven en bemoedigen;
 • de christelijke boodschap vertalen in het leven van vandaag.

·De volledige tekst van het opvoedingsproject is ook te vinden op de website

www.zusters-berlaar.be .

In het schooleigen opvoedingsproject worden deze uitgangspunten verder geëxpliciteerd en ook jaarlijks geactualiseerd in het schoolwerkplan.

 

2.2. IN ONZE SCHOOL

Vanuit een christelijke levensvisie willen we algemeen menselijke, praktische en intellectuele vorming geven.

Ook in een pluralistische en multiculturele samenleving van vandaag toont onze school haar gelaat vanuit een evangelisch geïnspireerde visie op mens en aarde.

Zo willen we als katholieke basisschool dan ook ijveren voor een volwaardige, menselijke en christelijke ontplooiing van elk kind.

Wij willen van onze school een blije school maken, een school waarin iedereen zich thuis voelt, waarin iedereen zich begrepen voelt en gewaardeerd wordt.

 

 

3. DOELSTELLINGEN

De door het pedagogisch project beoogde doelen bevatten meer dan de ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) en de eindtermen (lager onderwijs) die decretaal (door de wetgever) worden opgelegd.

Onze school wil ook volgende doelen en/of waarden realiseren:

 • evenwichtige ontwikkeling van de totale persoonlijkheid (een gezonde geest in een gezond lichaam): zowel het hoofd (cognitieve aspecten), het hart (dynamisch-affectieve aspecten) als de handen (psychomotorische aspecten) zijn alle drie evenwaardige elementen.
 • het verwezenlijken van de in het leerplan voorgeschreven einddoelen.
 • het aandacht hebben voor ontwikkelings- en leerbedreigde kinderen, alsook voor     kansarme kinderen.
 • het steunen van de leerlingen bij het verwerven van een eigen studiemethode.
 • het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsbesef en kritische zin tegenover zichzelf en de maatschappij.
 • de ontwikkeling van expressieve en creatieve mogelijkheden.
 • het respect hebben voor natuur en milieu.
 • de leerlingen vanuit een evangelische inspiratie vormen tot:
  • verdraagzaamheid en integratie in de maatschappij;
  • zelfstandigheid;
  • bereidheid de eigen opvattingen te confronteren met die van anderen;
  • openheid voor verandering met zin voor creativiteit en vernieuwing;
  • bekommernis om vrede, medemenselijkheid, sociale rechtvaardigheid, menselijke waardigheid.

 

 

4. MIDDELEN OM DE DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Van cruciaal belang is de samen gedragen verantwoordelijkheid van alle participanten bij het onderwijsgebeuren: het schoolteam wil in nauwe samenwerking met alle ouders en alle betrokkenen werken aan de persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind.

 

LEREN EN LEVEN:

Wij willen niet alleen leerstof overdragen maar vooral een proces op gang brengen door  belangstelling te wekken, waarbij leerlingen en begeleider(s) voortdurend op elkaar inspelen.

Wij begeleiden de kinderen bij het ontdekken van waarden, verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. Dit alles uitgespreid over de verschillende opvoedingsdomeinen.

Daarom willen wij gebruik maken van eigentijdse leerprocessen, werkvormen, materialen, leerboeken en technieken; verantwoord hedendaags onderricht.

Als schoolteam streven wij ‘kwaliteitsverbetering’ na door:

 • zich medeverantwoordelijk te voelen voor het hele schoolgebeuren; zich in te spannen om de teamgeest te bevorderen in en buiten de school;
 • een sfeer van vertrouwen te creëren, van respect en waardering tussen de leerkrachten onderling, het schoolbestuur, de inspectie, de begeleiding, de directie, de ouders en allen die met de school begaan zijn;
 • personeelsvergaderingen;
 • pedagogische studiedagen;
 • bijscholingen;
 • vakliteratuur;
 • het open staan voor “nieuwe ideeën”.

 

Wij bieden onze kinderen “ZORGBREEDTE” in alle facetten door:

 • het cognitief leren op maat van elk kind te brengen door een goede instructie, inoefening en verwerking. Differentiatie en zelfstandig werken komen aan bod in de klas door o.a. gebruik te maken van keuzeborden, hoekenwerk, contractwerk, niveaugroepen, … .
 • aandacht voor ICT in de klas;
 • het zorgbeleid in de school wordt waargenomen door de zorgcoördinator en het zorgteam;
 • het waarderen en erkennen van de eigenheid van elke leerling, van haar/zijn kennen en kunnen;
 • het kind bewust maken van zijn eigen mogelijkheden zodat het tot een positief zelfbeeld kan komen;
 • oog hebben voor de emotionele betrokkenheid van elk kind: zich thuis voelen bij de leerkracht en in de school; het kind kansen geven, bemoedigen, geduld hebben, steeds opnieuw beginnen, zelf enthousiast zijn, … elkaar graag zien;
 • multidisciplinair overleg (enkele malen per jaar evalueren met klastitularis, CLB-
 • medewerker, zorgleerkracht en directie) over de vorderingen en/of problemen van de leerlingen en op deze gegevens remediërend inspelen;
 • het verder uitbouwen van het leerlingvolgsysteem;
 • CLB-begeleiding vragen, indien nodig bij problemen en bij de studiekeuze van de
 • zesdejaars;
 • oog hebben voor de integratie van de kleuterschool >< lagere school;
 • huisbezoeken organiseren.

Het dagdagelijkse klasgebeuren verwerven met:

 • muzische activiteiten
 • culturele activiteiten
 • sportactiviteiten
 • leeruitstappen
 • klas-en vakoverschrijdend werken

Wij rekenen op een positieve, opbouwende ouderbetrokkenheid door:

 • een open werksfeer te creëren op oudercomité en participatieraad, in het belang van onze kinderen en onze school;
 • onthaal- en overlegmomenten te organiseren;
 • informatie-avonden in te richten;
 • individuele oudercontacten;
 • een regelmatige rapportering en evaluatie;
 • een infobrochure uit te geven in het begin van het schooljaar;
 • door onze schoolpoort steeds “uitnodigend” open te houden.

GELOVEN :

Als katholieke school willen wij daarenboven de kinderen christelijke waarden meegeven.

Hierbij laten wij ons inspireren door het voorbeeld van Jezus van Nazareth.

Dit trachten wij te realiseren door:

 • het zorgen voor degelijk godsdienstonderricht;
 • het verzorgen van dagelijkse gebedsmomenten;
 • aangepaste vieringen doorheen het schooljaar;
 • samenwerking met de parochie;
 • een inzet voor kansarme mensen.

Reacties zijn gesloten.